ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi tanszék

TÚRINÉ RAÁTZ JUDIT főiskolai docens

e-mail: raatz.judit(kukac)vnet.hu
fogadóóra

Szakmai önéletrajz

Publikációs lista

Szakdolgozati témajavaslatok:

1. Egy település személynevei
2. Egy település helynevei
3. Névadás és jog
4. Keresztnévrendszerünk vizsgálata
5. A nem nyelvi kommunikáció
6. Napjaink új kommunikációs formái
7. Kommunikációelméletek
8. Interkulturális kommunikáció

Tanári szakdolgozati témajavaslatok:

1. A kommunikációs készségek fejlesztésének módszerei
2. A kiejtés tanításának helyzete és lehetőségei
3. A beszédművelés szerepe, feladata, gyakorlattípusai
4. Médiaismeret és anyanyelvi nevelés
5. A helyesírás értékelésének problémái
6. Névtan az anyanyelvi oktatásban
7. A középiskolai tanulók grammatikai ismeretei
8. Grammatika az anyanyelvi tankönyvekben
9. A hallás utáni szövegértés fejlesztésének módjai
10. Szövegalkotás és szövegértés az anyanyelvi órákon
11. Az anyanyelvi tankönyvek szövegbázisa
12. Az új munkaformák alkalmazásának lehetőségei az anyanyelvi órákon
13. Drámapedagógia és anyanyelvi nevelés
14. Az irodalmi és az anyanyelvi tananyag integrálásának lehetőségei
15. A kétszintű érettségi fogadtatása és tapasztalatai
16. Az anyanyelvi nevelés tanórán kívüli lehetőségei
17. Az anyanyelvi versenyek szerepe a készségfejlesztésben

Államvizsgatételek a tanári képesítő vizsgához (A magyar nyelv tanítása)

2007-től új tételek!

1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemléletű anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei. A NAT Magyar nyelv és irodalom című műveltségterületének tartalma. Az anyanyelvtanítás dokumentumai: a tanterv, a tanmenet, a tematikus terv, az óratervezet, az óravázlat.

2. Anyanyelvi programok és tankönyvcsaládok. A tankönyvválasztás és a tankönyvelemzés szempontjai. A kézikönyvek és a számítógép használata az anyanyelvi nevelésben. A magyartanár szerepe az anyanyelvi órán.

3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének területei. A kompetenciamérések tapasztalatai és tanulságai. Kompetenciafejlesztő módszerek az anyanyelvi órán: interaktív és kooperatív technikák, projektmódszer, tanulói portfólió, IKT stb.

4. A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata. A szövegértési gyakorlatok és feladatlapok összeállításának alapelvei. Kreatív-produktív szöveggyakorlatok a magyar nyelvi órán.

5. A szóbeli kommunikáció fejlesztése. A beszédkészség és a hallásértés fejlesztésének gyakorlattípusai. A retorika tanítása.

6. A fogalmazástanítás céljai, feladatai és gyakorlattípusai. Szövegtípusok a magyarórán. Az eredményközpontú és folyamatközpontú fogalmazástanítás jellemzői. A kreatív írás.

7. A helyesírás tanításának pedagógiája. A szótárhasználat módszertana, a helyesírás-ellenőrző programok használata. Az anyanyelvi versenyek funkciói és jellemzői.

8. A magyar nyelvi műveltséganyag tartalma az 5–12. évfolyamon, az ismeretkörök kapcsolata. Az ismeretbővítés módszerei és munkaformái. A grammatika tanítása.

9. A szemléltetés lehetőségei az anyanyelvi órán. Műveletek a szöveggel. A szövegszemléletű anyanyelvi nevelés. A jelentéstan, a szövegtan és a stilisztika tanításának kapcsolata, alapelvei és gyakorlattípusai.

10. A szociolingvisztika, a nyelvi tervezés, a nyelvtörténet és az általános nyelvészeti ismeretek tanításának tartalma, céljai, elvei és gyakorlattípusai.

11. Az anyanyelvi nevelés, az irodalomtanítás és más műveltségi területek kapcsolata. Tanulás-módszertani gyakorlatok, anyanyelvi játékok a magyarórán. Drámapedagógiai módszerek alkalmazása az anyanyelvi nevelésben.

12. A magyar nyelvi és irodalmi érettségi vizsga követelményrendszere, gyakorlattípusai. Az érettségi vizsgák tanulságai. Felkészülés az érettségire az anyanyelvi órán.

Ajánlott irodalom (Minden tételhez legalább egy ajánlott szakirodalom ismerete kötelező.)

A kétszintű érettségi vizsga dokumentumai.

A magyar nyelvi tankönyvek és a kerettanterv. 2002. MNyTK 216. 329–355.

Adamik Tamás 1993. A retorika történetének tanulságai a mai iskola számára. In: A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. MNyTK 63–69.

Antalné Szabó Ágnes – Kugler Nóra – Raátz Judit 2006. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiai témavázlatok. (Kézirat)

Antalné Szabó Ágnes 1995. A szövegszemléletű grammatikatanításról. Magyar Nyelvőr 1: 34–44.

Antalné Szabó Ágnes 2000. A fogalmazástanítás alapjai. In: Vox humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. ELTE, Budapest, 35–41.

Antalné Szabó Ágnes 2002. A grammatikatanítás pedagógiája. In: MNyTK 216. 148–152.

Antalné Szabó Ágnes 2002. A szó hatalma. A retorika tanításának újjászületése. In: 30 éves a Mai Magyar Nyelvi Tanszék. ELTE BTK. 65–75.

Antalné Szabó Ágnes 2002. Nyelvművelés – emberművelés. In: Éltető anyanyelvünk. Tinta Könyvkiadó, 42–46.

Antalné Szabó Ágnes 2003. A helyesírás-tanítás pedagógiája. Hungarológiai Közlemények 2: 19–40.

Antalné Szabó Ágnes 2003. A szavak súlya. Értékteremtés és értékmegőrzés az anyanyelvi versenyeken. (Beszámoló) Magyar Nyelvőr 3: 350–355.

Antalné Szabó Ágnes 2003. A szociolingvisztika mint szemlélet, mint tudás, mint pedagógia az iskolában. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. 293–297.

Antalné Szabó Ágnes 2003. Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvőr 4: 407–427.

Antalné Szabó Ágnes 2006. Párosvariációk – Ötletek páros munkára a magyar nyelvi órán. Módszerver 2. www.ntk.hu/web/guest/modszerver/nyelvtan

Antalné Szabó Ágnes 2006b. A tanári beszéd mint nevelési eszköz a tanórán. In: Mártonfi Attila–Papp Kornélia–Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc emlékére. Budapest, Argumentum Kiadó, 541–546.

Anyanyelvi játékok. In: http://www.ntk.hu/c/portal/layout?p_l_id=1.223

Bárdossy Ildikó–Dudás Margit–Pethőné Nagy Csilla–Priskinné Rizner Erika 2002. A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem, Pécs–Budapest 230–232., 314–374.

Boronkai Dóra 2005. A szövegértő olvasás szintjei és lehetséges feladattípusai. In: Magyartanítás, 4: 15–25.

D. Mátai Mária 2002. A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban. In: MNyTK 216. 44–50.

Drámapedagógiai játékok. Játéktár. http://www.drama.hu/mdt.pl?ID=ja&VALUE=0&GUID=0

Falus Iván 2003. Az oktatás stratégiái és módszerei (részlet). In Falus Iván szerk.: Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 255–291.

Gósy Mária 1996. Az olvasott szöveg és az elhangzott szöveg megértéseinek összefüggései. Nyr. 168–178.

Grétsy László 2000. Nyelvi kreativitás, játékosság az anyanyelvi órán. Magyartanítás. 5: 17–23.

Gyakorlati segítség a kétszintű irodalom-érettségivizsga szövegalkotási feladataihoz http://www.koronakiado.hu/segedanyag.php

Kagan, Spencer 2001. Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Budapest. 10., 12–13., 16. fejezet

Kiss Jenő 1999. Nyelvhasználat, szociolingvisztika, iskola. In: MNyTK 212. II. kötet. 395–401.

Kováts Dániel 2002. Anyanyelvi versenyek a beszédművelés szolgálatában. Magyartanítás 1: 28–32.

Kugler Nóra 2006. Funkcionális grammatikai gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára. http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20Kozepgrammgyak.pdf

M. Nádas Mária 2003. Az oktatás szervezési módjai. In Falus Iván szerk.: Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 361–384.

Mihály Ildikó 2002. PISA 2000 – a hivatalos OECD-jelentés tanulságai. Új Pedagógiai Szemle 7.

Nemzeti alaptanterv 2003. Bevezető. Magyar nyelv és irodalom. www.om.hu közoktatás, tantervek, Nemzeti alaptanterv

Papp Tünde 1994: Az anyanyelvi tudás és az eredményes idegennyelv-tanulás összefüggésének néhány kérdéséről I–II. Nyr. 3: 323–30., 4: 415–21.

Pusztai Ferenc 2002. Szótárhasználat és szótári kultúra. In: MNyTK 216. 51–59.

Raátz Judit 1997. Látod, amit mondok? Gondolatok a nem verbális jelekről, csoportosításukról, tanításukról. In: Oktatási tapasztalatok – kutatási eredmények. Korona Nova Kiadó. 127–139.

Raátz Judit 2003. A névtan szerepe és helye az anyanyelvi nevelésben. In: A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. Budapest. 239–245.

Raátz Judit 2006. A hallás utáni szövegértés. Módszerver 2. www.ntk.hu/web/guest/modszerver/nyelvtan

Raátz Judit 2006. Tanulj meg tanulni! Módszerver 1. http://www.ntk.hu/web/guest/modszerver/archiv

Tankönyvek, tankönyvcsaládok 1998. In: MNyTK 212. 677–738.

Tolcsvai Nagy Gábor 1996. Történeti szociolingvisztika az iskolában. In: MNyTK. 207. 93–8.

Tolcsvai Nagy Gábor 2002. A szöveg értelemszerkezete és a stílusstruktúra. In: MNyTK 216. 209–218.

Tóth Beatrix 2006. A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata. Nyr. 4. szám http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1304/

Tóth Beatrix 2006. Ötletek a fogalmazás tanításához. http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20FogalmazasTothBeatrix.pdf

Tóth Etelka 1996. Helyesírás és számítógép. In: O. Bozsik G.–V. Raisz R.–Zimányi Á. (szerk.): Helyesírási kultúránk fejlesztéséért. Eger. 116–27.

Vári Péter szerk. PISA–vizsgálat 2000. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 51–60., 71–79.

Veszelszki Ágnes 2006. A szövegszerkesztő program alkalmazása magyar nyelvi órán. Módszerver 2. www.ntk.hu/web/guest/modszerver/nyelvta

| cím: Budapest VIII., Múzeum krt. 4/A 1088 | tel.: +36 (1) 411 6700/5151 | fax: +36 (1) 485 5222 | Neptun | e-mail |